Menu
Cart 0
Beginsels van Saaklike- en Persoonlike Sekerheidsregte in die Suid-Afrikaanse Reg, 1st Edition

Beginsels van Saaklike- en Persoonlike Sekerheidsregte in die Suid-Afrikaanse Reg, 1st Edition

 • R 1,119.00
 • Save R 181


Product Details:

Author(s): Sonnekus, JC,Schlemmer, EC
Page count: 660
ISBN: 9781485134671
Languages(s): Afrikaans,
Year Published: 2019
Categories: Corporate and Commercial Law, Property, Law,
Type: Print

About this publication

In hierdie werk word gekonsentreer op die gemene onderliggende beginsels van enersyds die verskillende vorme van saaklike sekerheidsregte waar telkens sprake is van 'n bepaalde saak as vermoënsobjek waarop die skuldeiser 'n beperkte saaklike sekerheidsreg vestig en in sommige gevalle, danksy sodanige beperkte saaklike sekerheidsreg oor die aldus geïdentifiseerde saak van die skuldenaar, 'n preferente én versekerde aanspraak op verhaal uit die opbrengs van daardie sekerheidsobjek het ter voldoening van sy uitstaande skuldvordering.

'n Skuldeiser kan andersyds ook met sy skuldenaar ooreenkom om vermoënsobjekte, anders as die objekte van saaklike regte van die skuldenaar, as sekerheidsobjekte te identifiseer.

Die vestiging van 'n saaklike sekerheidsreg verander nie die saldo van boedelbates van die skuldenaar waarteen sy skuldeisers verhaal kan neem nie - dit plaas hoogstens 'n kordon om die verhaalbare waarde van die geïdentifiseerde sekerheidsobjekte ten gunste van die versekerde preferente skuldeiser. By persoonlike sekerheidsregte word daarteenoor verhaal geneem op bates wat aan 'n ánder regsubjek as die primêre skuldenaar behoort en wat dus nie deel van die saldo van die skuldenaar se bates vorm nie.

Content

 • Afkortings
 • Hoofstuk 1: Inleiding en algemene raakpunte
 • Hoofstuk 2: Pandreg as bedonge sekerheid
 • Hoofstuk 3: Bedonge verbande
 • Hoofstuk 4: Notariële verbande
 • Hoofstuk 5: Besitlose sekerheid – fidusiêre eiendomsoordrag en stilswyende hipoteke
 • Hoofstuk 6: Landbouverwante besitlose sekerheidsvorme
 • Hoofstuk 7: Retensieregte
 • Hoofstuk 8: Vliegtuie en ander lugvaartuie as sekerheidsobjekte
 • Hoofstuk 9: Persoonlike sekerheid – borgstelling
 • Hoofstuk 10: Sessie in securitatem debiti
 • Register van verkort verwysde bronne
 • Register van gewysde regspraak
 • Trefwoordregister

Interest / Benefit to

 • Regspraktisyns
 • Regsgeleerdes
 • Regshervormers (regterlik en akademies)

We Also Recommend