Menu
Cart 0
Ziyenzeka!

Ziyenzeka!

  • R 96.00
  • Save R 4


Leli yiqoqo lezindaba ezimfushane elihlabahlosile. Lihlanganyelwe ngababhali abasha nasebemnkantshubovu. Ababhali badingida izindikimba ezahlukene. Bagxile ezihlokweni ezithinta izimpilo zabantu izolo nanamuhla. Ngakho umfundi waleli qoqo angazithola eseqwashisekile ngokungazelele. Kuleli qoqo ababhali baphawula ngokuhlalisana kwabomndeni, abasha nabadala, kanye nezinkinga zemiphakathi. Lapho singabalula izinkinga ezidalwa: Inkohlakalo, ukusweleka kwemisebenzi kanye nezishazi zomona kumbe umhobholo. Ngingeke ngaphawula ngigeqe amagula, ngithemba ukuba umfundi uzolangazelela ukubaZenzeka zigcinephi ngokusho kwaleli qoqo. Emuva kokufunda, uzobe esethokoza ngemihlomulo yengqondo. Ayilwe ngamabhuku!

We Also Recommend