Menu
Cart 0
Vutsela Umlilo

Vutsela Umlilo

  • R 150.00
  • Save R 50


Lombhalo wetemasiko netinganekwane. Ucuketse inhlanganisela yebuciko bemlomo beSiswati lobufaka - temdzabu, tisho, tiphicwano, taga netinganekwane. Imphilo yesimanje yehlukanisa situkulwane kutsi singanceli lelifa lebuciko emmangweni. Inhloso yalombhalo kuheha bafundzi nekubuyisa buve, emagugu emasiko, inhlakanipho yelwati nekukhanyisa tingucuko temvelo yeluntfu. This title of folkore contains a fascinating spectrum of Swazi traditional literature including idoms, ridlles, proverbs and folktales. It challenges some of our new norms and values.

We Also Recommend