Menu
Cart 0
Vuma IsiZulu Home Language Izinga lesi-3 Incwadi Enkulu yesi-5: Sigiya ngengoma: Level 3: Big Book 5: Grade 1

Vuma IsiZulu Home Language Izinga lesi-3 Incwadi Enkulu yesi-5: Sigiya ngengoma: Level 3: Big Book 5: Grade 1

  • R 151.00
  • Save R 25


Uhlelo Lokufundisa Ukufunda iVuma lungolukhethekile ngoba lubhalwe futhi lwakhiwa ababhali abangagcini nje ngokukhuluma isiZulu kodwa abaqonda kahle isimo senhlalo kanye nosikompilo. Abalingiswa kanye nesizinda okususelwe esimweni senhlalo yaseNingizimu Afrika kwiVuma kuzobagcina bethathekile abafundi bakho abasebancane ngenxa yobunyoninco bokuxoxwa kwezindaba abakwazi ukuzimatanisa nempilo yabo. Lokhu kwenza ukufunda ukufunda kubemnandi futhi kube umsebenzi ojabulisayo abazowuthanda zisuka nje.

Luyatholakala futhi ngesiBhunu ulimi lwasekhaya, isiXhosa ulimi lwasekhaya, iSepedi ulimi lwasekhaya kanye nesiNgisi ulimi lokuqala lokwengeza.

We Also Recommend