Menu
Cart 0
Vuma Sepedi Home Language Sehlopha sa Motheo Tshate: Grade 1

Vuma Sepedi Home Language Sehlopha sa Motheo Tshate: Grade 1

  • R 223.00
  • Save R 10


Lenaneo la Go ruta Go bala la Vuma ke la moswananosi ka lebaka la gore le ngwadilwe gomme la tswetswa pele ke bangwadi bao ba sa bolelego Sepedi fela eupsa ba kwesisa lemanoga le setso sa gona. Baanegwa ba kgonthe ba Afrika Borwa le tikologo ya selegae ka gare ga Vuma di tla amanya baithuti ba gago ba bafsa le go anega dikanegelo moo go nonnego. Vuma e tla dira gore go ithuta go bala go kgahlise gape e be mosomo wo mobose.

Gape le hwetsega ka Afrikaans Leleme la Gae, isiZulu Leleme la Gae, isiXhosa Leleme la Gae le English Leleme la Tlaleletso la Mathomo.

We Also Recommend