Menu
Cart 0
Umnyanya kazuzu namanye amatheksti : Stage 1: Gr 1: Reader

Umnyanya kazuzu namanye amatheksti : Stage 1: Gr 1: Reader

  • R 79.95
  • Save R 23


Iincwadi zeSiyakhula zenzelwe isiGaba soku-1 ukuya kwesesi-6 sabafundi abafunda ngeLimi leKhaya. Zitholakala ngamalimi ali-11.
- Zitlolwe batloli beendatjana abaziwako, abaluleki beemfundo nabotitjhere
- Izinga lokufunda lendatjana ngayinye liyatjengiswa ukobana lifake hlangana abafundi abasemazingeni wamatlasi ahlukahlukeneko
- Umsebenzi wobukghwari omuhle noganukejako
- Ingasetjenziswa ukutjheja amakghono amane wesisekelo selimi
- Immongo ihlanganiswe nezinye iimfundo
- Ekugcineni kwendatjana ngayinye kunokuhlolwa"

We Also Recommend