Menu
Cart 0
UGWAJO GRADED READERS GR 1 BK 5 UPHI UGWAJO?

UGWAJO GRADED READERS GR 1 BK 5 UPHI UGWAJO?

  • R 59.00
  • Save R 10


Leli yiqoqo lezinc:wadi zezindaba zabafundi bamabanga aphansi. Liqukethe izindaba ezihlabahlosile ezifundisayo, ezakhayo, ezixwayisayo, ezihlekisayo njalonjalo. Abafundi bazohlangana nabangani abafana noGwajo, oZozo, oNala, oToto, oSonke, oFana kanye nabanye bebhekana nezimo ezihlukene zempilo. Uma abafundi benaleli qoqo lezinc:wadi zezindaba, isikhathi sokufunda sizohlala siyisikhathi sentokozo nokulangazelela. Lokhu kuzobe sekutshala uthando lokufunda kubafundi. Lolu thando lokufunda oluyobe seluxhantela nakwezinye izifundo. Lezi zinc:wadi zehlukene izigaba ezintathu. lsigaba ngasinye sinezinc:wadi eziyisihlanu ezihlukene ngokwamazinga.

We Also Recommend