Menu
Cart 0
TOP CLASS MATHEMATICS GRADE 2 TEACHER'S RESOURCE(SISWATI)

TOP CLASS MATHEMATICS GRADE 2 TEACHER'S RESOURCE(SISWATI)

  • R 139.00
  • Save R 17


Tibalo Te Top Class tihlelwe tisuselwa ku Sitatimende saVelonkhe seKharikhulamu Nencubomgomo Yekuhlola (CAPS) yesiGaba saboKhewane. Tibalo Te Top Class tihlelwe ngendlela letawutfutfukusa lwati , buciko, kanye nelwati ngekukhutsata kukwati kusombulula tinkhinga, kucubungula kanye nekucabanga lokunebuhlakani kwebafundzi labaseSigabeni saboKhewane. Loluchungechunge lukhutsata bafundzi kutsi bakwati kuchumanisa Tibalo nemphilo yabo yemalanga onkhe. Kusebenta ndzawoyinye ngemacembu noma kusebenta ngamunye kulekelela bafundzi kutsi bakhule bafinyelele etinhlosweni tentinhloso jikelele kanye netinhloso letitsite ngetibalo njengobe kubekiwe kumculu weSitatimende saVelonkhe seKharikhulamu neNcubomgomo yeKuhlola (CAPS) Kwengca lapho inhloso ikulomsebenti locuketfwe, tinsita letifanele tekufundza nekufundzisa tiphindze tinikete ematfuba ekwenta Tiba lo ngetindlela I eta hi u kene lokufaka ekhatsi Tibalo tengcondvo. Emakhomponenti elibangeni ngalinye: lncwadzi ya Thishela • lncwadzi yemfundzi neyathishela lokuchumaniswe kahle. • lncubo lecacile yekuhlola. • Emanotsi langetiwe netinsita tekwelekelela. • lmisebenti leyandzisiwe neyekunotsisa lwati. • Emagama ladzingekako akhonjisiwe. lncwadzi yeMfundzi • lmisebenti lejabulisako lekhutsata kuhlanganyela ngekukhutsala. • lmisebenti lefanele lehlelwe ngekwemculu weCAPS. • lmisebenti ihambisana nendzawo lahlala kuyo umfundzi. • lmisebenti leyandzisiwe neyokunotsisa lwati ifakiw. • Lulwimi lolusetjentisiwe luselizingeni lwebafundzi. • lmisebenti legcogciwe kanye neyekuhlolwa ihlelwe kahle. • Titfombe letijabulisako kanye nekwendlaleka lokumalula kukuvisisa. lncwadzi Yekusebentela • lmisebenti lejabulisako lekhutsata kuhlanganyela ngekukhutsala. • lmisebenti lefanele lehlelwe ngekwemculu we CAPS. • lmisebenti ihambisana nendzawo lahlala kuyo umfundzi. • lmisebenti leyandzisiwe neyokunotsisa lwati ifakiwe. • Lulwimi lolusetjentisiwe luslizingeni lwebafundzi. • lmisebenti legcogciwe kanye neyokuhlala ihlelwe kahle.

Read More


We Also Recommend