Menu
Cart 0
TOP CLASS LIFE SKILLS GRADE 1 LEARNER'S BOOK (SEPEDI)

TOP CLASS LIFE SKILLS GRADE 1 LEARNER'S BOOK (SEPEDI)

  • R 99.50
  • Save R 15


Shuter's Top Class Mabokgoni a Bophelo ke karolo ya go kwisisega ya tlhatlamano ya Sehlopha sa Fase ye e ngwadilwego go ya ka dinyakwa tsa Setatamente sa Pholisi ya Setshaba sa Lenaneothuto le Keio. Tlhatlamano ya Shuter's Top Class e hlophilwe ka: Puku ya Moithuti E fa ditiro tsa go thewa ngwaneng le ka tiriso. Diteng le ditiro tsa mehutahuta go somisa baithuti. Dithalwa tsa mebalabala le thuso go tsweletsa go bala le go ngwala ka tebelelo. Pukutiro Ditiro tsa maleba tse di nyalantswego go Sehlahla Morutisi le Puku ya Moithuti. Ditiro tsa sekgauswi go matlafatsa le go tiisetsa go ithuta. Kalo ya go kwisisa le diswantsho tsa go kgahlisa. Kgoboko Thusi ya Morutisi e akaretsa: Puku Thusi ya Morutisi Lenaneo la tiriso, la beke-ka-beke, la thuto la dikotara ka moka tse nne. Mediro ya Keio ya Semolao ye e tsepantswego go. Setatamente sa Pholisi ya Setshaba sa Lenaneothuto le Keio (CAPS). Tlaleletso Dithusi tsa ka mphatong di akareditswe mo go Kgoboko Thusi ya Morotisi. Dintlha tse di filwego ka gare ga Kgoboko Thusi ya Morutisi e ka no fapana gannyane go diswantsho tse di lego ka godimo.

We Also Recommend