Menu
Cart 0
TOP CLASS EMS GRADE 8 TEACHER'S RESOURCE

TOP CLASS EMS GRADE 8 TEACHER'S RESOURCE

  • R 178.57
  • Save R 10


Le ncwadi iqulunqwe ngolu hlobo: Ukuze iwuvelele wonke umsebenzi ekufaneleke ukuba uwufunde kweli banga. Ibhalwe ngolwimi olulula nolulandelekayo ukuze kube lula ukuba niziqonde izifundo nemisetyenzana ngokulula. Izifundo nemisetyenzana ekule ncwadi zonke zikhatshwa yimifanekiso nezicwangciso ezilungiselele ukuze uziqonde nangaphezulu. Kukho isichazi-magama esilungiswe sabekwa ekupheleni kwezifundo zesiqendu ngasinye nesilungiselelwe ukuze sinike inkcazelo yawo onke amagama anokuba nobunzima kwisiqendu eso. Ibonakalisa unxibelelwano olucace ngokuthe gca phakathi kwencwadi yokufunda kunye nencwadi yabafundi. Le ncwadi yokufunda iqulunqwe ukuze iquke oku kulandelayo: Amabali amafutshane; Imibongo; Iintsomi; Idrama. Yenziwe yanemisetyenzana ekupheleni kwencwadi nelungiselelwe ukuze abafundi bakwazi ukuzikhangela ukuba ingaba baya kuqonda na oko bebefunda ngako kule ncwadi yokufunda.

We Also Recommend