Menu
Cart 0
Study & Master INzululwazi ngeNdalo neTeknoloji Incwadi Yomfundi Ibanga lesi-6

Study & Master INzululwazi ngeNdalo neTeknoloji Incwadi Yomfundi Ibanga lesi-6

  • R 140.00
  • Save R 39


Incwadi ye Study & Master iNzululwazi ngeNdalo neTeknoloji iveliswe ngokukodwa liqela lababhali abanamava ukuzalisekisa zonke iimfuno
zeCAPS. Le ndlela intsha nekulula ukuyisebenzisa ayincedi nje abafundi ekugqweseni kumxholo nezakhono zesi sifundo, ikwabanika esona siseko
sisiso ekuphuhliseni ulwazi lwabo kwezeNdalo noBuchwephesha iNzululwazi zeNdalo neTeknoloji.

Incwadi Yomfundi iqulethe oku:
• imiba ephathelele kumxholo ophuhlisa izakhono zabafundi ekuqondeni isihloko ngasinye njengoko zichaziwe kumqulu weCAPS
• imisetyenzana yekota nganye engophando naleyo yenziwa ukubonisa ubuchule
• uvavanyo lokuzikhumbuza ekupheleni kwesihloko ngasinye ukunceda abafundi ekuzinziseni ulwazi
• iibhokisi zoonotsheluza abanolwazi olunika umdla, neebhokisi “Ukhuselelo kuqala” eziqulethe isikhokelo sokwenzo uphando ngokukhuselekileyo
• uluhlu lwamagama olufumaneka ngasemva encwadini ukunceda abafundi ekuqondeni isigama sesayensi.

Incwadi Katitshala iqulethe oku:
• amakhasi ongezelelweyo anika uludwe lwenkqubo yokusebenza unyaka wonke ukuncedisa ootitshala ekucwangciseni
• isikhokelo sokufundisa isifundo ngasinye nesohlobo ngalunye lohlolo esinamanqanaba okwenza imisetyenzana
• iintlobo zohlolo nemizekelo yamaphepha ovavanyo neemviwo kunye neempendulo zazo, amaphetshana okusebenzela ukuxhasa ukufundisa.


We Also Recommend