Menu
Cart 0
Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Incwadi Yomfundi Ibanga le-10

Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Incwadi Yomfundi Ibanga le-10

  • R 186.62
  • Save R 40


I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Incwadi Yomfundi * Le ncwadi yahlulwe yaba ziikota ezine ezahlulwe ngokwezahluko. * Iikota ezintathu zokuqala zinezahluko ezithathu ize ikota yesine ibe nezahluko ezibini kunye nako konke okuphathelele noviwo. * Ikota nganye inombala ozahlula ngayo kwezinye iikota. * Imifanekiso nemibala ekule ncwadi ivuselela umdla neengcinga zomfundi. * Kukho imisebenzi efuna ulwazi nezakhono zokuhlalutya nokutolika. * Kukho imisebenzi eliqela eza kunceda umfundi akwazi ukuzilungiselela uviwo.

We Also Recommend