Menu
Cart 0
Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ifayile Katitshala Ibanga le-10

Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ifayile Katitshala Ibanga le-10

  • R 342.98
  • Save R 57


I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Isikhokelo Sikatitshala * Isikhokelo Sikatitshala esibanzi nesinezinto ezintsha. * Kule sikhokelo kufakwe iNkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola yamaBanga 10-12. * Kunikwe iingcebiso zokufundisa umsebenzi ngamnye okwincwadi yomfundi. * Yonke imibuzo ebuzwe kwincwadi yomfundi iphendulwe kule sikhokelo. * Le sikhokelo sikwaqulathe nezakhono nolwazi ekufuneka zifundisiwe kweli banga. * Kukho noluhlu lwezixhobo onokuzisebenzisa xa ufundisa. * Isigama esifakwe kule sikhokelo seso sikwiPolisi.

We Also Recommend