Menu
Cart 0
Study & Master IMathematika Incwadi Yomfundi Ibanga lesi-7

Study & Master IMathematika Incwadi Yomfundi Ibanga lesi-7

  • R 187.00
  • Save R 33


Incwadi ye Study & Master iMathematika iveliswe liqela lababhali abanamava ukuxhasa iinkqubo zeCAPS. Le khosi intsha
nekulula ukuyisebenzisa ayincedi nje abafundi ekugqweseni umxholo nezakhono zesi sifundo, ikwabanika esona siseko sisiso
ekuphuhliseni ulwazi abanalo lweMathematika.

Incwadi Yomfundi iqulethe oku:
• imisetyenzana ephuhlisa ukuqonda nezakhono ezifuneka kwisihloko ngasinye esichazwe kwiKharityhulam yeMathematika
• imisetyenzana yeMental Methsi kwizihloko ezixhasa oko
• imizekelo esekwe kumava abafundi.

Incwadi Katitshala iqulethe oku:
• isicwangciso sokufundisa semihla ngemihla
• amanqakwana ancedisa ekufundiseni izihloko ezikwincwadi yomfundi
• zonke iimpendulo zemisetyenzana ekwincwadi yomfundi
• Amaphepha okurekhoda afotokopekayo kunye neetempleyiti. 


We Also Recommend