Menu
Cart 0
Study & Master Dikgono tsa Botshelo Buka ya Tiro Mophato wa 3

Study & Master Dikgono tsa Botshelo Buka ya Tiro Mophato wa 3

  • R 64.75
  • Save R 25


Study & Master Dikgono tsa Botshelo e dirilwe ke setlhopha sa bakwadi ba ba nang le boietemogelo jwa Kharikhulamo le Polelo ya pholisi ya Tlhatlhobo (CAPS). Khoso e ntshwa e bile e le bonolo bo e dirisa ga e thuse baithuti fela go tlhaloganya diteng tsa botlhokwa le dikgono tsa serutwa se, mme e ba neela motheo o o kgonagalang o ba tla agelelang kitso ya bona ya dikgono tsa botshelo mo go ona. Buka ya Morutwana e e tlhaloganyegang: e neelana ka ditirwana tse di aging bokgoni le go tlhaloganya dingwe le dingwe tsa ditlhogo tse di riling tsa kharikhulamo ya Dikgono tsa Botshelo CAPS, e tsenyeletsa ditshwantsho tsa maemo godimo, dinepe le ditaekeramo tsa mebala, e neelana ka diteng tsa ga jaana tse di maleba. Buka ya Tiro e e ikemetseng: e neelana ka diphephenenetiro tse dintsi go kgobokanya ditirwana tse di dirilweng mo Bukeng ya Moithuti, e na le ditirwana tsa tlaleletso tse di ageletsweng mo diteng le mo dikgopolong tse di rutilweng mo Bukeng ya Moithuti, e neelana ka dithutiso tsa Tlhatlhobo tse morutabana a tla di dirisang le baithuti. Kaedi ya Morutabana e e manontlhotlho e tsenyeletsa: ditsebe tsa diteng tse di atolositsweng tse di neelanang ka lenaanethulaganyetsotiro le le tletseng la ngwaga otlhe, kaetso go ruta thuto nngwe le nngwe le ka ga tlhatlhobo ya ngwaga otlhe, tshegetso ya kgato ka kgato ya go ruta ditirwana tsa Botaki ba tlhamo le Thuto ya Sebele. Diphephenene tsa rekoto tse di ka gatisiwang le dithempoleite go tsenyeletsa dipina le meribo ya tlaleletso.

We Also Recommend