Menu
Cart 0
Study & Master CAPS Nkgo Ya Puo Ya Setswana Kaedi Ya Morutabana Mophato Wa 6 - Elex Academic Bookstore

Study & Master CAPS Nkgo Ya Puo Ya Setswana Kaedi Ya Morutabana Mophato Wa 6

  • R 404.00
  • Save R 25


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutabana * E rulagantswe ka matsetseleko go gonaya matseno le lemorago le le tshegetsang tiragatso ya kharikhulamo. * E rulagantswe bonolo go kgontsha morutabana go fitlhelela diteng tse di maleba bonolo jaaka: dikao tsa diruburiki, lenaane la tiro, maele a tsamaiso ya thuto le kaedi ya togamaano ka dikgweditharo 1-4. * E kaela morutabana kgato ka kgato ka fa dithuto di ka tsamaisiwang ka gone. * E thusa morutabana go busetsa boleng jwa ngwana wa Motswana ka go mo ruta meetlo, ngwao le setso. * E humile ka dikarabo tse di tshitshintsweng, diruboriki le ditsibogelo tse dingwe tse di maleba tsa ditirwana ka kakaretso.

We Also Recommend