Menu
Cart 0
SISWATI LESICWENGEKILE GRADE 2 READER 5 GOGO NANOSIPHO BAYA

SISWATI LESICWENGEKILE GRADE 2 READER 5 GOGO NANOSIPHO BAYA

  • R 71.29
  • Save R 7.71


Siswati Lesicwengekile siluhla lwetincwadzi tekufundza teSiswati letibhalelwe emabanga laphasi kusukela ebangeni le-1 kuya kule-3. Letincwadzi tibhalwe talandzela Sitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu (CAPS) lekuyinchubomgomo lensha lekhishwe Litiko Letemfundvo. Ebangeni le-1 kuya kule-3, kunetincwajana leti-5 libanga ngalinye.

We Also Recommend