Menu
Cart 0
SISWATI LESICWENGEKILE GRADE 1 READER 5 EMABHIZINISI KUBOMAK

SISWATI LESICWENGEKILE GRADE 1 READER 5 EMABHIZINISI KUBOMAK

  • R 59.00
  • Save R 10


Incwajana ye-5 kuleti-5 Siswati Lesicwengekile siluhla lwetincwadzi tekufundza teSiswati letibhalelwe emabanga laphasi kusukela ebangeni le-1 kuya kule-3. Letincwadzi tibhalwe talandzela Sitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu (CAPS) lekuyinchubomgomo lensha lekhishwe Litiko Letemfundvo. Ebangeni le-1 kuya kule-3, kunetincwajana leti-5 libanga ngalinye.

We Also Recommend