Menu
Cart 0
SISWATI LESICWENGEKILE GRADE 1 READER 2 SIYA ESIKOLWENI

SISWATI LESICWENGEKILE GRADE 1 READER 2 SIYA ESIKOLWENI

  • R 59.00
  • Save R 10 

lncwajana ye-2 kuleti-5 Siswati Lesicwengekile siluhla lwetincwadzi tekufundza teSiswati letibhalelwe emabanga laphasi kusukela ebangeni le-1 kuya kule-3. Letincwadzi tibhalwe talandzela Sitatimende Senchubomgomo Yavelonkhe Yekharikhulamu (CAPS) lekuyinchubomgomo lensha lekhishwe Litiko Letemfundvo. Ebangeni le-1 kuya kule-3, kunetincwajana leti-5 libanga ngalinye.


We Also Recommend