Menu
Cart 0
SISWATI (HL) GRADE 8 NOVEL - KANTSI INJE IMPHILO

SISWATI (HL) GRADE 8 NOVEL - KANTSI INJE IMPHILO

  • R 62.14
  • Save R 6.86


Lendzaba iphatselene nemindeni lemibili leyayihlala endzaweni yasemakhaya. Bantfu labanyenti kulesigodzi bebangakafundzi kantsi bekunemndeni munye lonjingile. Lomndeni lonjingile bewakhelene nemndeni lophuyile lapho indvodza yakhona ingabondli bantfwabayo. Umkayo waba nemona ngaloko bekwenteka kamakhelwane nekutsi inkhosikati yakhona ikwati nekushayela imoto. Umndeni lonjingile bewuhlala umeme njalo bomakhelwane emicimbini nekutsi batewudla kanye. Umndeni lophuyile wagcina ucolisile emndenini lonjingile nawo wacala kuphila imphilo lencono.


We Also Recommend