Menu
Cart 0
SEPEDI (HL) GRADE 7 NOVEL - MAGEU

SEPEDI (HL) GRADE 7 NOVEL - MAGEU

  • R 62.14
  • Save R 7.86


Mmago tepa o sentse ngwana yo wa gagwe la mafelelo. 0 be a mo emela le mo a lego phoso. Tepa so o nwa bjala e le segotlane gomme mmagwe ga a mo sole. Tepa o
be a sa kgalwe le ke barutisi ka sekolong. Tepa ga a kwe motho o tseba gore mmagwe o gona o tlo mo lwela. Tepa o thomile ka go utswa tshelete ka sefatanageng
sa motho ya o bego a le monyanyeng. Ge a swerwe mmagwe o boledisa bodiidi bja ka gabo lephodisa leo le mo swerego, a sa kgale Tepa ka bohodu. Mafelelongo swarelwa go thuthupisa ATM le go bolaya lephodisa. 0 ahlolwa go phela bophelo ka moka ka kgolegelong. Hunadi o itshola ka go lepeletsa Tepa.


We Also Recommend