Menu
Cart 0
SEDIBA SA THUTO GRADE 9 TEACHER'S GUIDE

SEDIBA SA THUTO GRADE 9 TEACHER'S GUIDE

  • R 217.14
  • Save R 7.86


Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 7-9 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e !ego:
Puku ya Barutwana, Padiso le Puku ya Morutisi.
Dipuku tse di humile ka tse di latelago:
Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso ya tsona e latelega ga bonolo, di arotswe ka dikotara le dibeke. Di theilwe godimo ga dinyakwa tsa Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Keio.
Dipuku tse di ngwadilwe ke barutisi ba ba nago le boiphihlelo thutong le bomankge ba kharikhulamo ka mono Afrika-Borwa


We Also Recommend