Menu
Cart 0
SEDIBA SA THUTO GRADE 12 TEACHERS GUIDE

SEDIBA SA THUTO GRADE 12 TEACHERS GUIDE

  • R 188.58
  • Save R 11


Puku ya Sediba sa Thuto Mphato wa 12 ke puku ya Sepedi Leleme la Gae. Puku ye e na le dikarolwana tse pedi, e lego: Puku ya Barutwana le Puku ya Morutisi. Dipuku tse di humile ka tse di latelago: Go bonolo go somisa dipuku tse ka gore kagego le tshepediso ya tsona e latelega ga bonolo, di arotswe ka dikotara le dibeke. Di theilwe godimo ga dinyakwa tsa Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Keio. Dipuku tse di ngwadilwe ke barutisi ba ba nago le boiphihlelo thutong le bomankge ba kharikhulamo ka mono Afrika-Borwa.

We Also Recommend