Menu
Cart 0
Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe Grade 7 Learner's Book

Platinum Kha Ri Shele Mulenzhe Grade 7 Learner's Book

  • R 193.00
  • Save R 20


Nyangaredzo ya CAPS ya mathakheni nahone yo ?walwa nga vha?wali makone.; Zwifanyiso zwa mathakheni na mishumo ya u khwinisa mvelelo na u tutuwedza vhagudi.; Thikhedzo ya vhadededzi ya mathakheni u itela u vhulunga tshifhinga na u leludza u funza.; Ndeme ya mathakheni = u bvelela! This eBook is in ePDF format, which enables you to: View the entire book offline on desktop or tablet.; Search for and highlight text; and Add and edit personal notes directly in your eBook.