Menu
Cart 0
Platinum A Re Šogeng Thari Mphato 5 Puku ya Morutwana

Platinum A Re Šogeng Thari Mphato 5 Puku ya Morutwana

  • R 162.00
  • Save R 26


• E tšwa pele ka go akaretša dinyakwa tša CAPS (Setatamente sa Kharikhulamo le Pholisi ya Kelo) ebile e ngwadilwe ke bangwadi ba hlwahlwa
• E tšwa pele ka diswantμho tša go kgahliμa le mešongwana ya go lokela baithuti, gomme ya thuša go hlabolla dipoelo le go hlohleletša baithuti
• E tšwa pele ka go thekga barutiši go boloka nako, gomme ya ba nolofaletša mošomo ka go ba tlabela ka matlakala a mošomo, ao a kago fotokopiwa
• Boleng bja go tšwa pele = katlego!

We Also Recommend