Menu
Cart 0
PASS IsiZulu Ibanga le-12 CAPS

PASS IsiZulu Ibanga le-12 CAPS

  • R 105.00
  • Save R 45


Le ncwadi ewumhlahlandlela wokuhlelwa kokuhlolwa kwebanga le-12 iwusizo kakhulu kumfundi ofunda isiZulu njengolimi lwebele. Iqukethe izibonelo zokuma kwamaphepha ongakulindela ekuhlolweni kwephepha lokuqala, elesibili nelesithathu ekupheleni konyaka kanye nokuhlola kokuchibiyela.

• Ingxenye yokuqala inemiyalelo nemininingwane yesimo sephepha lokuqala. Igxile kakhulu kwisivivinyo sokuqondisisa, ukufingqa, izakhiwo nezimiso zolimi ezicacisa ngesikhangiso, ikhathuni kanye nezakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi.
• Ingxenye yesibili igxile ekucaciseni ngokuma kwephepha lesibili. Isibonelo nezincazelo zephepha lesibili ziqukethe inkondlo namava okuhluzwa kwayo;
ukuhluzwa kwenoveli, umdlalo kanye nezinganekwane.
• Ingxenye esekugcineni igxile ekufundiseni ngokuma kwephepha lesithathu. Icacisa ngokubhalwa kwezinhlobo ezahlukene zezindaba njengendaba elandisayo, echazayo, edaza inkani, eqhathanisayo, eningayo kanye nesuselwe esithombeni. Isiqephu B kulengxenye sicacisa kabanzi ngemibhalo edlulisa imiyalezo nezinhlobo zalolu hlobo lwemibhalo njenge-ajenda namaminithi omhlangano.


We Also Recommend