Menu
Cart 0
PASS IsiXhosa Ibanga le-12 CAPS

PASS IsiXhosa Ibanga le-12 CAPS

  • R 105.00
  • Save R 45


Esi sikhokelo soviwo siqulethe:
• Ulwazi oluthe kratya oluza kukunceda ekuzilungiseleleni ukubhala uviwo
• Imizekelo yezakhi nemigaqo yokusetyenziswa kolwimi ebalulekileyo
• Imizekelo yoviwo kunye neempendulo
• Indlela yokubhalwa kweeleta, neminye imihlathi efana nengxelo, i-obhitshuwari nokunye
• Ukuchazwa kwezincoko
• Indlela yokubhalwa kwesishwankathelo.

We Also Recommend