Menu
Cart 0
Oxford Umkhanyo Grade 1 Teacher's Guide (IsiNdebele)  Oxford Umkhanyo IGreyidi 1 UMhlahlandlela kaTitjhere"

Oxford Umkhanyo Grade 1 Teacher's Guide (IsiNdebele) Oxford Umkhanyo IGreyidi 1 UMhlahlandlela kaTitjhere"

  • R 247.95
  • Save R 13


I-Oxford Umkhanyo yipakana epheleleko yeLimi leKhaya lamaGreyidi esiNdebele. Inehlanganisela yeencwadi ezizokululukeza abafundi babenekareko umnyaka woke. Iqalelela amatlasi wabafundi bamakghono ahlukahlukeneko. Umkhanyo uhlinzeka abafundi nabotitjhere ngeemfundo nemisebenzi eyahlukahlukeneko abazakuzibandula ngayo. Umhlahlandlela wakatitjhere osebenziseka lula ufaka hlangana iimfundo nemisebenzi yokuhlola kwelanga nelanga ezakuqinisekisa kobana umsebenzi onikelweko wenziwa bewuqedwe ngesikhathi esabilweko. I-CAPS yeliZweloke enothileko ngokwamasiko nesebenziseka lula yenza iincwadi zesihloko i-Oxford Umkhanyo ziphume phambili ekukhethweni botitjhere abafundisa iLimi leKhaya.

We Also Recommend