Menu
Cart 0
Oxford siyakhula: Teacher's guide - Foundation phase (Ndebele, South, Paperback)

Oxford siyakhula: Teacher's guide - Foundation phase (Ndebele, South, Paperback)

  • R 202.95
  • Save R 47


Iincwadi zeSiyakhula zenzelwe isiGaba soku-1 ukuya kwesesi-6 sabafundi abafunda ngeLimi leKhaya. Zitholakala ngamalimi ali-11.

- Zitlolwe batloli beendatjana abaziwako, abaluleki beemfundo nabotitjhere
- Izinga lokufunda lendatjana ngayinye liyatjengiswa ukobana lifake hlangana abafundi abasemazingeni wamatlasi ahlukahlukeneko
- Umsebenzi wobukghwari omuhle noganukejako
- Ingasetjenziswa ukutjheja amakghono amane wesisekelo selimi
- Immongo ihlanganiswe nezinye iimfundo
- Ekugcineni kwendatjana ngayinye kunokuhlolwa"


We Also Recommend