Menu
Cart 0
Oxford Lesedi Grade 7 Literature Anthology (Setswana)  Oxford Lesedi Mophato wa 7 Kgobokanyo ya dikwalo (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lesedi Grade 7 Literature Anthology (Setswana) Oxford Lesedi Mophato wa 7 Kgobokanyo ya dikwalo (Approved)

  • R 148.95
  • Save R 21


Oxford Lesedi ke lenaane le le lekanyeditsweng la Puo ya Gae le le dirisiwang ke barutabana go ralala naga ka bophara. E humile ka diteng e bile e netefatsa kakaretso e e feletseng ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS). Oxford Lesedi ke kgobokanyo ya dikwalo e e nang le ditlhangwa tse di gogelang e bile di kgatlhisa tse di letlelelang tswelelopele le go akaretsa maemo a a farologaneng a go buisa.

 

Features

  • E ruta ditlhangwa tse di farologaneng tse di akaretsang dinaane, dikgangkhutshwe, maboko le diterama tse di kwadilweng ke bakwadi ba ba nang le talente ya go ngoka barutwana go ithuta dikwalo le go di buisa.
  • E tota diponagalo tsa ditlhangwa tse di farologaneng go thusa barutwana go tlhaloganya le go sekaseka ditlhangwa ka katlego.
  • E akaretsa dintlhatlase go gatelela go tlhaloganya diponagalo tse di farologaneng tsa ditlhangwa.
  • E rulagantswe ka merero e e farologaneng e e golagantsweng le tsona mo Bukeng ya Morutwana go ba humisa le go ba natlafatsa ka tlotlofoko le tiriso ya puo.

We Also Recommend