Menu
Cart 0
Oxford Lesedi Grade 3 Teacher's Guide (Setswana)  Oxford Lesedi Kereiti ya 3 Buka ya Morutabana (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lesedi Kereiti ya 3 Buka ya Morutabana (Approved)

  • R 228.95
  • Save R 21


Oxford Lesedi ke sediriso se se feletseng sa Puo ya Gae mo phaposing ya Setswana. E na le dikarolwana tsotlhe tse o tla di tlhokang go ngoka kgatlhego ya baithuti. E rulagantswe go akaretsa baithuti ba bokgoni jo bo farologaneng. Oxford Lesedi e neela baithuti le barutabana ka diteng tsa ditirwana go katisa mogopolo. Buka ya Morutabana e akaretsa dithuto le ditlhatlhobo tse di tla dirang gore tiro e diriwe mo nakong e e abetsweng. Pegelo ya BosetÅ¡haba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS) e e lolamisitsweng, e e humileng ka setso, e le bonolo go e dirisa, e dira gore Oxford Lesedi e nne tlhopho ya ntlha ya barutabana ba Puo ya Gae.

"Bokwantle bo bontle, bo bo mebalabala bo a kgatlhisa ebile bo a gogela."(Morutabana, Bokone Bophirima)

We Also Recommend