Menu
Cart 0
Oxford Lesedi Grade 12 Teacher's Guide (Setswana)  Oxford Lesedi Mophato wa 12 Buka ya Morutabana (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lesedi Grade 12 Teacher's Guide (Setswana) Oxford Lesedi Mophato wa 12 Buka ya Morutabana (Approved)

  • R 186.95
  • Save R 73


Oxford Lesedi ke lenaanye le le lekaneditsweng la Puo ya Gae le le dirisiwang ke barutabana go ralala naga ka bophara. E humile ka diteng e bile e netefatsa kakaretso e e feletseng ya Pegelo ya Bosetshaba ya Kharikhulamo le 
Tlhatlhobo (CAPS). Ditlhangwa di bopilwe go nyalelana le CAPS go netefatsa gore dibuka di diragadiwa bonolo le go neela barutwana ka motheo o o tsepameng mo katlegong ya tlhatlhobo

 

Features

  • didiriswa tsa togamaano di rulagantswe sentle mme di ka gatisiwa, go boloka nako fa barutabana ba ipaakanyetsa dithuto,
  • diteng tse di humileng, tse di lebaneng, e bile di siametse dingwaga tsa barutwana, di netefatsa gore barutwana ba nna le kgatlhego ngwaga otlhe,
  • diteng di neetswe mo maemong a a siameng a puo le go netefatsa katoloso le poeletso ya tlotlofoko ka go dirisa lenaanefoko,
  • tomaganyo ya thuto go ya ka ditirwana e neela barutwana ka ditshono tsa go ikatisa le go maatlafatsa dikgono tse di botlhokwa,
  • kaedi ya tlhatlhobo e thusa barutabana go tlhopha ditsela tsa go tlhatlhoba

We Also Recommend