Menu
Cart 0
Oxford Lebone Grade 7 Literature Anthology (Sepedi)  Oxford Lebone Kreiti ya 7 Kgoboketšo ya dingwalo (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lebone Grade 7 Literature Anthology (Sepedi) Oxford Lebone Kreiti ya 7 Kgoboketšo ya dingwalo (Approved)

  • R 148.95
  • Save R 51


Oxford Lebone ke lenaneo le le lekanyeditswego la Leleme la Gae leo le somiswago ke barutisi Afrika-Borwa ka bophara. E humile ka diteng go netefatsa kakaretso ka botlalo ya Setatamente sa Pholisi sa senaneothuto le Kelo (CAPS). Oxford Lebone ke kgoboketso ya dingwalo ye e nago le ditsweletswa tse di dumisago le go kgahlisa tse di hlohleletsago tswelopele le go dumelela magato a go bala a a fapanego.

 

Features

  • Kgoboketso ya dingwalo: E fa dingwalo tsa go fapafapana tse di akaretsago dinonwane, dikanegelokopana, theto le ditiragatso tse di ngwadilwego ke bangwadi ba bokgoni go tsosa kgahlego ya baithuti ya go ithuta dingwalo le go bala.
  • E fa sedi diponagalo tsa ditsweletswa tsa go fapana go thusa baithuti go kwesisa le go sekaseka ditsweletswa ka katlego.
  • E akaretsa ditlhaloso go matlafatsa kwesiso ya diponagalo tse di fapafanego.
  • E beakantswe go ya ka merero ye e fapanego ye e nyalelanago le Puku ya Moithuti go kaonafatsa le go matlafatsa tlotlontsu ya moithuti le tshomiso ya polelo.

We Also Recommend