Menu
Cart 0
Oxford Lebone Grade 5 Reader (Sepedi)  Oxford Lebone Kreiti ya 5 Padišo (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lebone Grade 5 Reader (Sepedi) Oxford Lebone Kreiti ya 5 Padišo (Approved)

  • R 120.95
  • Save R 29


Oxford Lebone ke thuto ya Leleme la Gae ye e somiswago ke barutisi Afi ka Borwa ka bophara. E dirilwe go ya dinyakwa tsa CAPS gape e dumelela baithuti go tswela pele mo dikreiting tse tharo tsa Sehlopha sa Gare. E somisa mekgwa ye e fapanego ya go godisa mabokgoni a polelo ao a tla thusago baithuti dikgokaganong tsa makgethe. Puku ya Morutisi e a somisega ebile e thekga morutisi ka mekgwa ye e fapanego ya go ruta dithutwana.

 

Features

  • somisa Oxford Lebone ka gore: tlhahlo ya maemo ka ga taolo ya phapose e thusa morutisi go beakanya dithutwana tse di tla amogelago baithuti ba bokgoni bja go fapana
  • kakaretso ya CAPS le diteng tse di humilego di kgontsha baithuti go ithuta ka boitshepo le go ba thusa go kwesisa mareo a polelo bokaone
  • Polelo ye e somisitswego e a kwesisega ebile e mo maemong a baithuti go gatelela kwesiso ye bonolo ya mareo a polelo le mesongwana
  • tlhahlo ya kelo ye e kwesisegago e fa baithuti sebaka sa go ela tswelopele ya bona le go itokisetsa Tlhahlobo ya Bosetshaba ya ngwaga ka ngwaga go Kreiti ya 6
  • mesongwana ye e fapafapanego e kgontsha baithuti go godisa tlotlontsu ya bona, e hlohleletsa thelelo le go ithuta kwesiso ye e tseneletsego ya polelo
  • go na le mesongwana le dingwalo tse di beakantswego gabotse go tloga go tse bonolo le tse di tsebjago go ya go tse bothata le tse di sa tsebjego.

We Also Recommend