Menu
Cart 0
Oxford Lebone Grade 2 Learner's Book (Sepedi)  Oxford Lebone Kreiti ya 2 Puku ya Moithuti (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lebone Grade 2 Learner's Book (Sepedi) Oxford Lebone Kreiti ya 2 Puku ya Moithuti (Approved)

  • R 133.95
  • Save R 32


Oxford Lebone ke mokgobo wa ditlabela tsa Leleme la Gae tsa phaposeng ya Sepedi. E na le dikarolwana tseo di lomagantswego tseo o di hlokago go kgonthisisa kgahlego ya baithuti ngwaga ka moka. E loketse go somiswa diphaposeng tsa baithuti ba mabokgoni a go fapafapana. Oxford Lebone e fa baithuti le barutisi diteng tseo di fapafapanego ka mesongwana ye mmalwa go itlwaetsa mareo. Puku ya Morutisi e akaretsa dithutwana tsa tsatsi ka tsatsi le mesongwana ya kelo yeo e tla netefatsago gore o dira mosomo ka moka ka nako yeo e beilwego. E humile ka setso, e a somisega, e ngwetswe go ya ka CAPS, ka fao, Oxford Lebone ke kgtho ya maemo a pele ya barutisi ba Leleme la Gae. 

"Bokantle bja puku bjo bobotse bja mebalabala bo goga kgahlego."(Morutisi, Limpopo)

We Also Recommend