Menu
Cart 0
Oxford Lebone Grade 12 Teacher's Guide (Sepedi)  Oxford Lebone Kreiti ya 12 Puku ya Morutiši (Approved) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lebone Grade 12 Teacher's Guide (Sepedi) Oxford Lebone Kreiti ya 12 Puku ya Morutiši (Approved)

  • R 186.95
  • Save R 28


Oxford Lebone ke lenaneo leo le lekanyeditswego la Leleme la Gae leo le somiswago ke barutisi ba Afrika-Borwa. E humile ka diteng go netefatsa kakaretso ka botlalo ya Setatamente sa Pholisi ya Setshaba sa Lenaneothuto le Kelo (CAPS). Merero e beakantswe go lebanya CAPS, go nolofatsa tshomiso ya dipuku tse le go fa baithuti motheo wa mmakgonthe wa go atlega ditlhahlobong. Ge o ka somisa dipuku tsa Oxford Lebone, di tla dula di le kgetho ya gago ya katlego ka phaposing le ditlhahlobong.

 

Features

  • didiriswa tsa peakanyo di somilwe ka botlalo ebile di a gatisega, go boloka nako le go netefatsa lebelo la maleba la go ithuta le tswelopele,
  • diteng di humile, di nepagetse ebile di loketse mengwaga go netefatsa kgahlego ya baithuti ngwaga ka moka,
  • dingwalo di abja ka maemo a leleme a maleba ebile di dumelela tlaleletso le poeletso ya tlotlontsu ka tlhaloso ya mareo,
  • tomaganyo ya go ithuta ka mesongwana e fa baithuti menyetla ya go itlwaetsa le go tiisetsa mabokgoni a bohlokwa,
  • maele a kelo a dumelela barutisi go kgetha kelo yeo ba e ratago

We Also Recommend