Menu
Cart 0
Oxford Kukhanya Grade 2 Teacher's Guide (Siswati)  Oxford Kukhanya LiBanga 2 INcwadzi yaThishela - Elex Academic Bookstore

Oxford Kukhanya Grade 2 Teacher's Guide (Siswati) Oxford Kukhanya LiBanga 2 INcwadzi yaThishela

  • R 263.95
  • Save R 26


I-Oxford Kukhanya lithulusi leliphelele lweluLwimi lwaseKhaya lwabafundzi beSiswati. Icuketse yahlanganisa konkhe lokudzingako kute bantfwana bakutfokotele umnyaka wonkhe. Inakekela emakilasi lanemakhono letihlangahlangene. Kukhanya kuniketa lokucuketfwe lokwehlukahlukene kubantfwana nabothishela lokunemisebenti lemayelana nekulungiselela lwatimagama. INcwadzi ya Thishela lesebentisekako ifaka ekhatsi umsebenti wemalanga onkhe neluhlelo lolucinisekisa kwekutsi wonkhe umsebenti wenteka ngesikhatsi lesibekiwe. Iyasebentiseka futsi imayelana ne-CAPS yaVelonkhe. Loko kuyenta i-Oxford Kukhanya ihambe embili kubothishela beluLwimi lwaseKhanye.

We Also Recommend