Menu
Cart 0
Oxford Kganya Grade 12 Learner's Book (Sesotho)  Oxford Kganya Kereiti ya 12 Buka ya Moithuti (CAPS) - Elex Academic Bookstore

Oxford Kganya Grade 12 LB (Sesotho) (CAPS)

  • R 162.95
  • Save R 48


Dibuka tsa Kganya di sebediswa ke matitjhere ohle Afrika Borwa. Di na le dikahare tse netefatsang kakaretso ya Setatemente sa Naha sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS). Dihlooho di tsamaisana le CAPS hore di sebetsehe ha bonolo mme baithuti ba be le motheo o tiileng wa katleho tlhahlobong. Ha o sebedisa dibuka tsa Oxford Kganya, di tla dula e le kgetho ya hao bakeng sa katleho ka phaposing le ditlhahlobong.

 

Features

  • disebediswa tsa moralo di ngotswe ka botlalo mme di ka busuloswa ho netefatsa ho ipehela nako le tswelletso tse nepahetseng,
  • ditaba di nonne, di nepane mme di loketse le dilemo ho netefatsa hore baithuti ba natefelwe selemo ho pota,
  • ditema di fumantshwa ka boemo ba puo bo nepahetseng mme di dumella lelefatso le boikgopotso ba tlotlontswe ka mabokosana a tlelosari,
  • tomahanyo ya ho ithuta ka ditlhakiso e neha baithuti menyetla ya ho kwetlisa le ho matlafatsa boitsebelo ba bona,
  • tataiso ya tekanyetso e dumella matitjhere ho kgetha hore ba ka lekanyetsa jwang,

We Also Recommend