Menu
Cart 0
Oxford Inkanyezi Grade 12 Learner's Book (IsiZulu)  Oxford Inkanyezi IBanga 12 Incwadi Yomfundi (CAPS) - Elex Academic Bookstore

Oxford Inkanyezi Grade 12 Learner's Book (IsiZulu) Oxford Inkanyezi IBanga 12 Incwadi Yomfundi (CAPS)

  • R 162.95
  • Save R 16


I-Oxford Inkanyezi uhlelo oluphelele loLimi lwaseKhaya olusetshenziswa ngothisha eNingizimu Afrika yonke. Okuqukethwe yile ncwadi kunohlonze, njalo kugcwalisa izidingo ze-CAPS kaZwelonke. Izindikimba zihlelwe ngendlela yokuthi zihambelane ne-CAPS kaZwelonke. Lokhu kwenza lolu chungechunge lwezincwadi kube lula ukulusebenzisa. I-Oxford Inkanyezi inika abafundi isisekelo esinohlonze esizobasiza ekuphumeleleni ekuhloweni. Uma usuke wazisebenzisa 
izincwadi ze-Oxford Inkanyezi, ziyohlale zingezikhethwe nguwe ukuze uphumelele egunjini lokufunda nasekuhlolweni.

 

Features

  • wonke amathuluzi okuhlela enziwe ngokucophelela futhi ayafothokhopheka.
  • okuqukethwe kule ncwadi kunohlonze, kumayelana nezimpilo zabafundi, futhi kuyahambelana neminyaka yabafundi.
  • amathekisthi anikiwe abhalwe ngolimi olusezingeni elifanele futhi anika abafundi amathuba emisebenzi yokwengeza nawokubuyekezwa kwamagama amasha.
  • ukubuyekezwa kokufundiwe okutholakala emisebenzini kunika abafundi amathuba okuzejwayeza kanye nokugxilisa amakhono olimi.

We Also Recommend