Menu
Cart 0
Oxford English Xhosa Dictionary - Elex Academic Bookstore

Oxford English Xhosa Dictionary (H) Based on the Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English

  • R 645.95
  • Save R 75


Ngelivala isikroba kwiminqweno esekulithuba ikhona malunga nesichazi-magama esilandelekayo sesiNgesi nesiXhosa, lo msebenzi uqulunqwe ngeenjongo zokufezekisa iimfuno zabantetho isisiXhosa abafunda isiNgesi, nabantetho isisiNgesi abafunda isiXhosa.
Answering a long-felt need for a comprehensive English-Xhosa dictionary, this work has been compiled to meet the needs of both Xhosa-speakers learning English, and English-speakers learning Xhosa.

Ngaphezulu: isikhokelo samahlelo ezibizo zesiXhosa esikwiphepha elingaphambili lesi sichazi-magama sikunceda ekubeni uyiqonde eyona nxalenye ibalulekileyo kwigrama yesiXhosa kwaye usisebenzise ngokufezekileyo isichazi-magama sakho.

Plus: a guide to Xhosa noun classes in the front of the dictionary helps you understand a vital part of Xhosa grammar and use your dictionary effectively.