Menu
Cart 0
Oxford Bilingual School Dictionary: IsiXhosa and English Grade 4-9 Workbook

Oxford Bilingual School Dictionary: IsiXhosa and English Grade 4-9 Workbook

  • R 46.95
  • Save R 9


Izakhono zolwimi zisisitshixo kwiingcango zempumelelo kuzo zonke izifundo – kwaye ke isichazi-magama esisiso sidlala indima ebalulekileyo ekuphuhliseni ezi zakhono. Kulula ukuyisebenzisa kwaye inemisebenzi eyenziwayo, le ncwadi yemisebenzi iyilwe ngokwamanyathelo, iza kuphuhlisa izakhono ezisisiseko zolwimi nezesichazi-magama ezikumgangatho ophezulu. Yenzelwe abafundi besiNgesi nesiXhosa.

Language skills open the doors to success in every subject – and a good dictionary plays a key role in developing these skills. Easy to use and filled with practical activities, this step-by-step Workbook will build a range of basic and more advanced dictionary and language skills. It is designed for learners of both English and
isiXhosa.

 

Features

  • Kunceda abafundi ekubeni bamelane neengxaki ezixhaphakileyo ezifana nokukhetha inguqulelo echanekileyo
  • Kuphuhlisa isigama esisetyenziswa ngabafundi kwizifundo kunye nesigama jikelele, umz. kwizifundo zejografi, inzululwazi yezendalo kunye nezibalo
  • Kukhokhela abafundi ukuba bafumane ulwazi oluphangaleleyo kwizichazi-magama zabo, umz. isininzi sezibizo, izihlomelo zendawo zesiXhosa okanye izenzi ezikwimo engaqhelekanga nokuphinyiselwa kwamagama ngesiNgesi. Le ncwadi yomsebenzi inamanqakwana ootitshala kunye nabazali kwiphepha ngalinye, inazo neempendulo zayo yonke imibuzo.
  • Help learners overcome common problems, e.g. choosing the right translation
  • Build learners' general and subject vocabulary through practice, e.g. in geography, science and maths
  • Guide learners to get the most from their dictionary, e.g. noun plurals and locatives in isiXhosa, or irregular verb forms and pronunciation in English.
  • This Workbook includes short notes for teachers and parents on every page, and an swers to