Menu
Cart 0
Siyakhula Stage 3 Reader 5 Nginekhaya (Ndebele) OUP Southern Africa

Siyakhula Stage 3 Reader 5 Nginekhaya (Ndebele) OUP Southern Africa

  • R 92.95
  • Save R 39


Iincwadi zeSiyakhula zenzelwe isiGaba soku-1 ukuya kwesesi-6 sabafundi abafunda ngeLimi leKhaya. Zitholakala ngamalimi ali-11.
- Zitlolwe batloli beendatjana abaziwako, abaluleki beemfundo nabotitjhere
- Izinga lokufunda lendatjana ngayinye liyatjengiswa ukobana lifake hlangana abafundi abasemazingeni wamatlasi ahlukahlukeneko
- Umsebenzi wobukghwari omuhle noganukejako
- Ingasetjenziswa ukutjheja amakghono amane wesisekelo selimi
- Immongo ihlanganiswe nezinye iimfundo
- Ekugcineni kwendatjana ngayinye kunokuhlolwa."

We Also Recommend