Menu
Cart 0
NGENCA YAKHO FAL (SCHOOL EDITION)

NGENCA YAKHO FAL (SCHOOL EDITION)

  • R 77.15
  • Save R 10


Ngenca Yakho yinovels lekhuluma
ngemphilo yemfana lohlakaniphile
lowalahlwa ngunina asandza
kumbeleka. Wakhula angabati batali
bakhe, wakhuliswa ngumkhulu wakhe.
Ummango lahlala kuwo awumemukeli
ngenca yelibala lakhe lelingafani
nabontsanga yakhe. Wahlangabetana
netinsayeya letinyenti kepha
kubeketela nemfundvo kwamenta
wancoba ekugcineni


We Also Recommend