Menu
Cart 0
MASIHAMBISANE KABUSHA (PHONIC PROG) GRADE 2 WORK BOOK

MASIHAMBISANE KABUSHA (PHONIC PROG) GRADE 2 WORK BOOK

  • R 45.00
  • Save R 3


Masihambisane Ukufundwa kwemisindo nezinhlamvu: Lolu uhlelo lwemisindo oluthuthukisa amakhono olimi njengoba ehleliwe kuma CAPS. 1. lnqubo Yohlelo Lwemisindo Le ncwadi iyingxenye eyisisekelo salolu hlelo ngoba imisindo yonke eyethulwayo kulelo nalelo banga itholakala kuyo. lmisindo ihlelwe ngokwethemu nethemu bese kuba khona nemilolozelo kanye namaculo agcizelela umsindo nomsindo owethulwayo.; 2. lncwadi Yokubhalwa Kwemisindo Kule ncwadi yilapho abafundi bethola imisetshenzana ethuthukisa ukubhalwa kwemisindo.; 3. lncwadi kaThisha lngumongo walolu hlelo. lbonisa uthisha ngendlela okuzokwethulwa ngayo isifundo nokubhekana ngqo naso kanye nokwelekelela lapho kudingeka khona usizo, ekuthuthukiseni amakhono ahlukahlukene abafundi.


We Also Recommend