Menu
Cart 0
MASIHAMBISANE GRADE 3 TEACHERS RESOURCE

MASIHAMBISANE GRADE 3 TEACHERS RESOURCE

  • R 168.57
  • Save R 16


Lolu hlelo luhlelwe lwahambisana ncimishi nesiTatimende SikaZwelonke senQubo mgomo yokuFunda nokuHlola. Kuhlelwe izigaba ezingama-20 kwaba ngumsebenzi owanele unyaka wonke. Incwadi Yomfundi Le ncwadi iyingxenye eysisekelo salolu hlelo ngoba izifundo eziningi ezikuyona zihambelana nezikwezinye izingxenye zalolu hlelo. Kulapho kuthuthukiswa khone amakhono abafundi, kungaba elokulalela nokukhuluma, elkufunda nokubukele kanye nelokubhala. Incwadi Yokusebenzela Lena-ke iyizigatshana ezihlelelwe ukuthi emva kokufunda umfundi abhale. Ithuthukisa ikhono lokubhala nokuloba.

We Also Recommend