Menu
Cart 0
Lily waseLilydale

Lily waseLilydale

  • R 73.00
  • Save R 27


Lily waseLilydale is written in the language Siswati. Lily waseLilydale yindzaba yentfombatana lenguLily yasendzaweni yaseLilydale, lebeyisishikashiki setepolitiki. Beyisigcinatfumbu kabo itelwe nabomnakabo labatsatfu. Kuvela kwakhe emkhatsini webafana futsi abeyintfombatana, kwamenta wahlangabetana netinsayeya letinyenti. Kwadzingeka kutsi acine futsi atimele. Kucoshwa kwebatali bakhe epulazini kaMdosombane kwamenta wangenela umzabalazo wenkhululeko. Washisa umsaho wetingodvo wasefemini yaseWarbuton. Wabaleka kuleli kanye nelidlanzana lebafana waya elubhacweni eSwatini. Ngalesikhatsi basendleleni babaleka, Lily wadlwengulwa ebusuku ngumuntfu langamati kepha lokhona lapha kulabafana labaleka nabo. Watikhandza asakhulelwe kepha indzaba yakhe nakayibika kulabakhulu, bamtjela kutsi akabindze. Naye akakutsatse njengemnikelo lanikela ngawo emzabalazweni wenkhululeko. Bantfu labadvuna labanyenti banikela ngetimphilo tabo naye akanikele ngemtimba wakhe. Akuzange kwehle kahle kuLily loko kepha wasale wabindza nje ngobe naku kute langakwenta. Kufi ke lapho angasakwati kutibamba khona.


We Also Recommend