Menu
Cart 0
Lenong la Gauta

Lenong la Gauta

  • R 220.95
  • Save R 9.70


Padi ya Lenong la Gauta ke mohuta wa padi ye e bitswago padi ya botseka. E bitswa bjalo ka ge e ithekgile godimo ga dinyakisiso tseo di nepilwego go kgoboketsa bohlatse bjo ka bjona yo mongwe a kago begwa goba go latofatswa ka bosenyi. Go na le dihlopha tse pedi tsa banyakisisi mo pading ye: Nnono Molaba yo e lego magogorwana goba setlaboswane mo mererong ya dinyakisiso le maphodisa ao motho a ka rego ke bomatwetwe mo go taba ya go dira dinyakisiso.


We Also Recommend