Menu
Cart 0
I Know That! (Siswati) / Loko ngiyakwati!

I Know That! (Siswati) / Loko ngiyakwati!

  • R 115.00
  • Save R 25


Hlanganyela naKhalatemutsi, litfole lebeNguni, afundzisa umngani wakhe, Landzankhomo lomncane kuwo onkhe, kusetjentiswa kwemtaponcwadzi. Ngesikhatsi Tikhala amkhombisa live letimanga lekufundza neletincwadzi, Landzankhomo utfola kutsi kunyenti kabi lokungafundvwa emhlabeni kunekumemeta nje utsi “Loko ngiyakwati!” Lencwadzi igubha ibuye inisele lutsandvo lwekufundza.

We Also Recommend