Menu
Cart 0
Zibuyil' emasisweni  (isiZulu poetry) - Elex Academic Bookstore

Zibuyil' emasisweni (isiZulu poetry)

  • R 222.95
  • Save R 77


Le ncwadi siyiqambe igama elithi Zibuyil emasisweni ukuze sisuse ubhici emehlweni alabo abangakawavulisisi amehlo abo, abasazibukela phansi, nalabo abangaziqhenyi ngalokho okungokwethu. Kuleli qoqo sizamile ukunambithisa wonke umuntu ubumnandi bolimi lwesiZulu. Lapha kuboshelwe amakhono ngamakhono ezimbongi ezahlukene. Yileyo naleyo mbongi ibeka ilaka layo ngezindikimba ezinhlobonhlobo. Uthi wagcina nini nje ukuzwa owesifazane ekuvulela isifuba sakhe ngale mpicabadala ewuthando? Funda le ncwadi yikhona uzozizwela. 
Ukudepha nobunyoninco bezinkondlo zomdabu buhlaba umxhwele uma umuntu esecabangisisa ngobuhlakani nokujula kwemiqondo yokhokho bethu. Phela konke lokhu thina esesikuqophe phansi ngosiba bona babekugcina ekhanda maqede bakudlulisele esizukulwaneni ngomlomo. Kanjalo-ke, lokhu kuzokwenza ukuthi ubone ukuthi izinkondlo zomdabu ziwumthombo wolimi esohlala sethekela, sinyonkela kuwo. Phela inyoni yakhela ngezinsiba zenye kanti futhi babeqinisile lapho bethi indlela ibuzwa kwab aphambili .