Menu
Cart 0
Oxford Lesedi Grade 6 Teacher's Guide (Setswana)  Oxford Lesedi Mophato wa 6 Buka ya Morutabana (CAPS) - Elex Academic Bookstore

Oxford Lesedi Grade 6 Teacher's Guide (Setswana) Oxford Lesedi Mophato wa 6 Buka ya Morutabana (CAPS)

  • R 283.99
  • Save R 116


Oxford Lesedi ke thuto ya Puo ya Gae e e dirisiwang ke barutabana mo Aforika Borwa ka bophara. E ikaegile ka CAPS mme e letla barutwana go tswelela mo mephatong e meraro ya Kgato ya Magareng. E dirisa mekgwatiriso e e farologaneng, e e agang dikgono tsa puo le e e thusang barutwana mo tlhaeletsanong e e siameng. Buka ya Morutabana e dirisega bonolo le gone e tshegetsa morutabana mo mekgweng e e farologaneng ya go tsamaisa thuto.

 

Features

  • Dirisa Oxford Lesedi ka gonne: kaelo e e gaisang ya taolo le tsamaiso ya phaposi e thusa morutabana go rulaganya dithuto tse di tla akaretsang diphaposi tsa barutwana ba ba nang le bokgoni jo bo tlhakaneng
  • kakaretso e e tseneletseng ya CAPS le diteng tse di humileng di kgontsha barutwana go ithuta ka boitshepo le go ba thusa go tlhaloganya dikgopolo tsa puo botoka
  • puo e e dirisitsweng e a fi tlhelega ka maemo a barutwana go nolofatsa go tlhaloganya bonolo dikgopolo le ditirwana tsa puo
  • kaelo e e utlwalang ya tlhatlhobo e neela barutwana tshono ya go lekanyetsa tswelelo ya bona le go ba bakaanyetsa Tlhatlhobo ya Bosetshaba mo mophatong wa 6
  • ditirwana tse di farologaneng di letla barutwana go atolosa tlotlofoko ya bona, go rotloetsa thelelo le go nna le tlhaloganyo e e tiileng ya puo
  • go na le ditirwana le ditemana tse di rulagantsweng sentle tse di tswelelang go simolola ka se se itsegeng go fi tlha ka se se raraaneng le se se sa itseweng.